Zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov obsahujú informácie  o spracúvaní osobných údajov Centrum pre rodinu na Sigorde.  Centrum pre rodinu spracuváva osobné údaje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) – nariadenie GDPR a zároveň podľa záväzného dokumentu Zabezpečenie ochrany osobných údajov Gréckokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike.
Záväzné predpisy o ochrane osobných údajov v prostredí Katolíckej cirkvi a s tým súvisiace potrebné informácie sú uvedené tiež na stránke Ochrana osobných údajov (gdpr.kbs.sk).

Tieto zásady ochrany osobných údajov Vám v prehľadnej forme poskytnú odpoveď hlavne na to, prečo sú Vaše osobné údaje spracúvané, akým spôsobom a aké sú Vaše práva a povinnosti v súvislosti so spracúvaním osobných údajov. 

Základný dokument na stiahnutie: 

Zabezpečenie ochrany osobných údajov Gréckokatolíckou cirkvou v SR

Prevádzkovateľom pri spracúvaní Vašich osobných údajov je Centrum pre rodinu – Sigord, so sídlom Zlatá Baňa 134, 082 52, IČO: 420 89 336 (ďalej ako „Prevádzkovateľ“).

Kontaktnou osobou prevadzkovateľa, ktorú môžete kontaktovať v otázkach spracúvania a ochrany osobných údajov  je ThLic Peter Jakub. Kontaktovať ho môžete na adrese osobneudaje@pripravadomanzelstva.sk.

Zodpovedná osoba je:

Konferencia biskupov Slovenska
Kapitulská 11
P.O.BOX 113
814 99 Bratislava
IČO: 00684325

Zodpovednú osobu prevadzkovateľa je možete kontaktovať na adrese: dpo@kbs.sk alebo nawebe: gdpr.kbs.sk.

Zodpovedná osoba vybavuje podnety v otázkach týkajúcich sa osobných údajov dotknutých osôb pre Gréckokatolícku cirkev a ostatné právnické osoby, ktoré si právnu subjektivitu odvodzujú od cirkvi a cirkevné školy, ktoré si toto zastúpenie zvolili.

Podnet musí obsahovať meno a priezvisko žiadateľa, bydlisko (aby ho bolo možné jednoznačne identifikovať, v prípade potreby môže byť vyžadovaný ďalší osobný údaj na jedinečnú identifikáciu žiadateľa), jasné a presné formulovanie, čoho sa vo vzťahu k osobným údajom žiadateľ domáha.

    Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.
    Osobitnými kategóriami osobných údajov sú údaje, ktoré odhaľujú rasový pôvod alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru, filozofické presvedčenie, členstvo v odborových organizáciách, genetické údaje, biometrické údaje, údaje týkajúce sa zdravia alebo údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby.
    Spracúvaním osobných údajov sa myslí spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami, pomocou informačno-komunikačných technológií alebo bez nich.
    Profilovaním sa myslí akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov spočívajúceho v použití osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných znakov alebo charakteristík týkajúcich sa fyzickej osoby, najmä na analýzu alebo predvídanie znakov alebo charakteristík dotknutej  osoby súvisiacich s jej výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom.
    Pseudonymizáciou sa rozumie spracúvanie osobných údajov spôsobom, že ich nie je možné priradiť ku konkrétnej dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií, ak sa takéto dodatočné informácie uchovávajú oddelene a vzťahujú sa na ne technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie toho, aby osobné údaje nebolo možné priradiť identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osobe.
    Logom (log, logovací záznam) sa rozumie záznam o priebehu činnosti používateľa v automatizovanom informačnom systéme.
    Šifrovaním sa rozumie transformácia osobných údajov spôsobom, ktorým opätovné spracúvanie je možné len po zadaní zvoleného parametra ako je kľúč alebo heslo.
    Online identifikátorom sa rozumie identifikátor poskytnutý aplikáciou, nástrojom alebo protokolom najmä IP adresa, cookies, prihlasovacie údaje do online služieb, rádiofrekvenčná identifikácia, ktoré môžu zanechávať stopy, ktoré sa najmä v kombinácii s jedinečnými identifikátormi alebo inými informáciami môžu použiť na vytvorenie profilu  dotknutej osoby a na jej identifikáciu.
    Informačným systémom sa rozumie akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov, ktorý je prístupný podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o systém realizovaný digitálnymi technológiami, bez nich, prípadne kombinovane, centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom základe alebo geografickom základe.
    Prevádzkovateľom je každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene.
    Sprostredkovateľom je každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.
    Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.
    Treťou stranou každý, kto nie je dotknutou osobou, prevádzkovateľom, sprostredkovateľom alebo inou fyzickou osobou, ktorá na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa spracúva osobné údaje.
    Príjemcom je každá fyzická osoba, ktorá nie je dotknutou osobou a ktorá sa oboznámi s osobnými údajmi dotknutej osoby.

Pri spracúvaní osobných údajov získava Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje priamo od Vás, v prípade ak mu ich samy poskytnete (napr. odoslaním cez kontaktný formulár na webovej stránke, prihlásením sa na odber newslettru, registráciou na Kurz prípravy na manželstvo cez prihlasovací formulár) alebo priamo pri Vaše návšteve webovej stránky Prevádzkovateľa (online identifikátory).

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje vždy v súlade so zásadou minimalizácie a ak na ich spracúvanie existuje právny základ.

 Prevádzkovateľ spracuváva Vaše osobné údaje na účely:

 

1. Kontaktný formulár – odpovedanie na správy, otázky, dotazy, prosby zaslané prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke

Právny základ: Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – oprávnený záujem prevádzkovateľa, ktorým je odpovedanie na správy z kontaktného formulára a e-mailovej komunikácie.

Kategórie osobných údajov: meno, priezvisko, e-mail,  iné údaje uvedené vo formulári

Doba spracuvávania osobných údajov:  30 dní odo dňa doručenia správy 

 

2. Priamy marketing – posielanie newsletteru s ponukami aktiviť, prosieb a žiadosti

Právny základ: Čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – súhlas dotknutej osoby

Kategórie osobných údajov: meno, priezvisko, e-mail,  telefónne číslo

Doba spracuvávania osobných údajov: 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

 

3. Prihlasovanie na Kurzy prípravy na manželstvo – prihlasovanie na kurz prípravy na manželstvo cez formulár spoločnosti reenio.cz

Právny základ: Čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – súhlas dotknutej osoby

Kategórie osobných údajov: meno, priezvisko, e-mail,  telefónne číslo, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, církevní začleněni – název diecéze/eparchie a farnosti do ktorej fyzická osoba patrí, datum narozenin, miesto narodenia, vzdělance – všeobecne, zamestnanie – všeobecne, diéta – zdravotný problém pri stravovaní ak je, číslo občianského preukazu, meno a priezvisko snúbemca/snúbenice, dátum planovaného sobáša, miesto planovaného sobáša    

Doba spracuvávania osobných údajov: 10 rokov odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

 

4. Vyhotovovanie a zverejňovanie fotografií na webovej stránke prevádzkovateľa a na iných komunikačných kanáloch (sociálne siete Facebook, Instagram)

Právny základ: Čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – súhlas dotknutej osoby

Kategórie osobných údajov:  fotografie

Doba spracuvávania osobných údajov: 10 rokov odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

 

5. Zverejňovanie fotografií a osobných údajov dobrovoľníkov na webovej stránke prevádzkovateľa a na iných komunikačných kanáloch (sociálne siete Facebook, Instagram)

Právny základ: Čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – súhlas dotknutej osoby

Kategórie osobných údajov:  fotografie, meno, priezvisko, emailová adresa, tel. číslo, udaj o dĺžke manželstva, údaj o dĺžke dobrovoľníckej činnosti – službe snúbencom

Doba spracuvávania osobných údajov: 10 rokov odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

Prevádzkovateľ má v určitých prípadoch povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci.

V prípade, ak navštívite webovú stránku Prevádzkovateľa a udelíte mu súhlas s používaním analytických a marketingových online nástrojov cookies – viac informácii o cookies na našej webovej stránke nájdete tu.

K Vaším osobným údajom majú prístup dobrovolníci, ktorí vedú a sú účastný na prípravach Kurzu prípravy na manželstvo. Títo dobrovolníci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o daných osobných údajov s ktorými prišli do styku pri príprave a organizovaní kurzov. 

 

Sprostredkovatelia

V niektorých prípadoch poskytuje Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje aj svojím sprostredkovateľom, t. j. externým subjektom, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje v mene Prevádzkovateľa. Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje na základe zmluvy uzavretej s Prevádzkovateľom. Sprostredkovateľmi Prevádzkovateľa sú nasledujúce spoločnosti:

 

Spoločnosť SENDINBLUE (cez ktorú prevadzkovateľ rozposiela ponuky o kurzoch a aktivitách centra pre rodinu, teda newslatter)— 106 boulevard Haussmann, 75008 Paris, France

French Simplified Joint Stock Company with a registered capital of 387 722 euros

RCS of Paris: 498 019 298

Intra-community VAT number: FR80498019298

Publishing Director: Armand THIBERGE

Contact: contact@brevo.com

Viac informácii o ochrane osobných údajov v tejto spoločnosti nájdete tu.

 

Společnosť GARVIS Solutions s.r.o., (cez formulár ktorej sa učastníci kurzov Prípravy na manželstvo prihlasujú na kurz) so sídlom 28. října 3346/91, 702 00 Ostrava, IČ: 28659058 provozující službu reenio. Viac informaci o ochrane osobních údajnou v tejto spoločnosti nájdete tu.

Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané/poskytnuté žiadnej inej tretej strane.

Spracúvanie osobných údajov Prevadzkovateľom bude prebiehať výlučne na území Európskej únie. Vaše osobné údaje prevadzkovateľ nebude prenášť do tretích krajín.

 

Pri prehliadaní webovej stránoky www.pripravadomanzelstva.sk zaznamenávame vašu ako IP adresu, časový interval strávený na stránke a pod. Cookies používame na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo vďaka tomu môžeme ponúknuť lepšie služby. Cookies pre cielenie reklamy prevdzkovateľa, nepoužívame. 

Podrobné informácie ohľadom cookies nájdete tu.

Naša webová stránka sa dá prehliadať aj v režime, ktorý neumožňuje zbierať osobné údaje. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Prevádzkovateľ pri spracúvaní Vašich osobných údajov nevyužíva profilovanie, pri ktorom by dochádzalo k vyhodnocovaniu Vašich osobných aspektov.

Dotknutá osoba má nasledujúce práva:

1) Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 Nariadenia alebo § 21 Zákona

Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak Prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o:

 1. účele spracúvania osobných údajov,

 2. kategórii spracúvaných osobných údajov,

 3. identifikácii príjemcu alebo kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté,

  najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii (ak je to možné),

 4. dobe uchovávania osobných údajov a ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,

 5. práve požadovať od Prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich

  vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, a v prípade, ak osobné údaje nie sú spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo v rámci zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa, aj informácie o práve namietať spracúvanie osobných údajov,

 6. práve podať v zmysle Nariadenia sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, alebo podať v zmysle Zákona návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov,

 7. zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,

 8. existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania a použitom postupe, ako aj o

  význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu,

primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu v prípade ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo

medzinárodnej organizácii.

Prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe kópiu osobných údajov, ktoré sa o nej spracúvajú. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže Prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanejelektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.

 

2) Právo na opravu podľa čl.16 Nariadenia alebo §22 Zákona

Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

3) Právo na vymazanie (právo na zabudnutie) podľa čl. 17 Nariadenia alebo § 23 Zákona

Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jejtýkajú, ak je naplnený niektorý z nasledujúcich dôvodov:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,

 • dotknutá osoba odvolá svoj súhlas (pozri nižšie), na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a neexistuje

  iný právny základ pre spracúvanie,

 • dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu, ktoré je vykonávané na právnom základe verejného záujmu

  alebo oprávneného záujmu (pozri nižšie), pričom uvedené záujmy neprevažujú nad záujmami, právami

  a slobodami dotknutej osoby,

 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne,

 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva Slovenskej republiky,

  osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 Nariadenia alebo § 15 ods. 1 Zákona. Toto právo sa neuplatňuje, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie, na splnenie zákonnej povinnosti, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi, z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

4) Právo na obmedzenie spracúvania podľa čl.18 Nariadenia alebo §24 Zákona

Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

 1. dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho overiť správnosť osobných údajov,

 2. spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a namiesto toho žiada obmedzenie ich použitia,

 3. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,

dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu, ktoré je vykonávané na právnom základe verejného záujmu alebo oprávneného záujmu (pozri nižšie), a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Ak dôjde k obmedzeniu spracúvania osobných údajov, Prevádzkovateľ môže takéto osobné údaje ďalej len uchovávať alebo spracúvať na účely preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov, na ochranu práv iných osôb alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu. Iné spracúvanie možno vykonávať len so súhlasom dotknutej osoby.

Ak by malo dôjsť k zrušeniu obmedzenia spracúvania osobných údajov, Prevádzkovateľ o tejto skutočnosti dotknutú osobu vopred informuje.

5) Právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 Nariadenia alebo § 26 Zákona

Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo získať (v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte) a preniesť osobné údaje priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

Právo na prenosnosť osobných údajov je možné uplatniť za predpokladu, že sa spracúvanie: 

• zakladá na právnom základe súhlas alebo zmluva, a
• vykonáva automatizovanými prostriedkami.

6) Právo namietať podľa čl.21 Nariadenia alebo §27 Zákona

V prípade, ak je právnym základom spracúvania osobných údajov splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia alebo § 13 ods. 1 písm. e) Zákona, alebo oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia alebo § 13 ods. 1 písm. f) Zákona, má dotknutá osoba tiež právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, vrátane namietania proti profilovaniu.

V prípade takéhoto namietania Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže

• nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo

• dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

7) Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa čl. 22 Nariadenia alebo § 28 Zákona

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na

automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.

Toto právo sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie:

 1. nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom,

 2. povolené právom Európskej únie alebo Slovenskej republiky alebo

založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

8) Právo na odvolanie súhlasu podľa čl.7 Nariadenia alebo §14 Zákona

V prípade, ak je spracúvanie osobných údajov založené na súhlase dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek tento súhlas odvolať.

Súhlas možno odvolať rovnakým spôsobom, akým bol tento súhlas udelený. 

 

Osobné údaje chránime v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja, prostredníctvom technických a organizačných opatrení, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov:

 • zabezpečeným prístupom do našich počítačov (zabezpečené menom a heslom);

 • zabezpečeným prístupom do našich telefónov (zabezpečené heslom a čítačkou odtlačkov prstov);

 • zabezpečeným prístupom do našich e-mailových schránok (zabezpečené užívateľským menom a heslom a 2FA – dvojfaktorovým overením (ďalej len 2FA);

 • zabezpečeným prístupom do aplikácií na e-mailové rozosielanie www.brevo.com (zabezpečené menom a heslom a 2FA);

 • zabezpečeným prístupom do databáz www.reenio.cz účastníkov prihlásených na Kurz prípravy na manželstvo (zabezpečené menom a heslom a 2FA);

 • pravidelnou aktualizáciou softwéru.

Osobné údaje budú spracúvané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

 • odhlásenie zo zasielania newslettrov a ponúk sa uskutoční stlačením odhlasovacieho odkazu, ktorý sa nachádza v každom zaslanom newsletteri – emailiy.

Tieto Zásady sú platné a účinné od 01.03.2024 a budúcnosti ak to bude potrebné ich bude prevadkovateľ aktualizovať.