Ako vznikla táto príprava na manželstvo? Na začiatku sa ponúkali tri formy prípravy.  Na základe  skúsenosti sme prišli k záveru, že najlepšia forma prípravy je forma kurzu, počas ktorého mladí ľudia majú možnosť sa venovať iba svojmu vzťahu, pričom nie sú vyrušovaní prácou, neponáhľaju sa na žiadné stretnutia a pod.

Vzhľadom na celospoločenskú situáciu na Slovensku, ktorá do určitej miery kopíruje aj vývoj a zmeny v sociálnom správaní obyvateľov Európy, zvyšujúci sa počet rozvodov, keď sa často ako dôvod uvádza nepoznanie partnera a nedostatočná príprava na manželstvo, sa pred pár rokmi KBS rozhodla riešiť túto nelichotivú situáciu. Následne sa na jej podnet zriadila pracovná skupina ľudí majúcich skúsenosť s predmanželskou prípravou a angažujúcich sa v tejto oblasti.

Zozbierali sa metodické materiály z okolitých štátov, kde takáto príprava už funguje dlhšie, a na základe toho sa vypracoval model a osnova tém prispôsobených našej kultúre, spoločenskému prostrediu a mentalite, ktoré by mali byť odprezentované ľuďom pripravujúcim sa na manželstvo.

V roku 2008 sa spustil pilotný projekt a od roku 2009 sa táto príprava ponúka ako alternatíva klasickej prípravy na fare prostredníctvom kňaza.

Špecifikami tohto kurzu prípravy na manželstvo je jednak obsahová úroveň obsiahnutá v témach, keď prezentujúcim nie je len kňaz, ale aj laické manželské páry a odborníci na určené témy. V neposlednom rade sú súčasťou tejto prípravy aj rôzne dynamiky, ktoré majú za úlohu podporiť vypovedaný obsah a čas vyhradený na diskusiu v páre.

Centrum pre rodinu na Sigorde je jedným z miest, kde je ponúknutá mladým ľuďom takáto príprava, a to víkendovou formou. Od roku 2009 sa na Sigorde organizuje šesť až sedem kurzov ročne. Dokopy touto prípravou prešlo v Centre pre rodinu na Sigord už okolo tisíctristo párov. Vzhľadom na obsah, náročnosť odprezentovaných tém a spomínané dynamiky sa KPM na Sigorde začína už vo štvrtok večer a končí v nedeľu na obed.

Spracované podľa článku Transfúzia povolania